Allmänna Villkor

Användarvillkor

1. Allmän information 

LLBA FOOD AB

Org.nr 556961-6732

Saltmätargatan 19A

113 59 Stockholm

 

LLBA FOOD AB (nedan ”LLBA”) har skapat två tjänster, där tjänsterna gemensamt kallas Foodiebag. Foodiebag Avhämtning (nedan ”Foodiebag A”) är en mat- och dryckanskaffningsportal för utvalda restauranger (nedan ”leverantör”) där konsumenten använder Foodiebag A för att beställa sin mat för avhämtning. Foodiebag Hemleverans (nedan ”Foodiebag H”) är en mat- och dryckanskaffningsportal för utvalda restauranger (nedan “leverantör”) där konsumenten beställa från leverantörernas sortiment för hemleverans på en vald plats, om platsen är belägen i Foodiebags beställningsområde. Gemensamt kallas dessa tjänster för Foodiebag alternativt Foodiebag portalen.

Foodiebag är inte leverantör av de mat- och dryckval som finns listade inom portalen. Foodiebag tar emot beställningen på de tider som anges på hemsidan samt åtar sig att vidarebefordra beställningen till vald leverantör. Om konsumenten använder Foodiebag Avhämtning ansvarar konsumenten själv för att hämta sin mat efter efterfrågad tid. Vid tillfälle konsumenten använder Foodiebag Hemleverans, ansvarar Foodiebag för att vidarebefordra beställningen till dels leverantören dels det externa bud som Foodiebag använder sig för att leverera leverantörens mat inom viss på hemsidan angiven tid från det att konsumenten erhållit kvitto på beställningen.

Varje leverantör av tillgänglig mat och/eller dryck är ensamt ansvarig för innehållet och designen på respektive mat- och dryckesval, liksom att beställda produkter är i gott skick. Foodiebag ansvarar aldrig för matrelaterade produkters egenskaper och alla krav och framställningar skall riktas till leverantören.

Därför ingår respektive leverantör ett avtal vid kvitteringen av produkterna på den önskade platsen för leverans alternativt avhämtning och är ensamt ansvariga vad beträffar den beställda maten och/eller drycken. De mottagna tjänsterna omfattas av leverantörens allmänna regler och villkor i den utsträckning dessa regler och villkor är en giltig integrerad del av avtalet. 

Foodiebag ska agera som förmedlare för de tjänster som erbjuds av leverantörerna; beställningshämtningar från den utvalda leverantören, liksom för leveransen till den listade leveransplatsen, och ingår ett avtal med konsumenten på leveransplatsen för leverantörsrepresentantens räkning om konsumenten lämnar en avsiktsdeklaration. Om konsumenten accepterar leveransen utan anmärkning på den avsedda leveransplatsen, blir avtalet mellan konsumenten och leverantören effektivt bindande. Likaså gäller om konsumenten hämtar upp maten genom att ha använt tjänsten Foodiebag A utan anmärkning, varpå avtalet mellan konsumenten och leverantören blir effektivt bindande.

För ovan listade tjänster ska Foodiebag debitera konsumenten en förmedlings- och leveransavgift (om konsumenten har valt att få maträtten hemlevererad), liksom ta ut en ersättning för de matprodukter som beställts och/eller de potentiella beställda dryckerna på leverantörens vägnar. Betalning för tjänster, liksom deposition ska lämnas till Foodiebag, där kunduppgifter krävs vid beställningsprocessen och med godkända listade betalningsmetoder. I detta fall hanterar Foodiebag betalningen för köpet till leverantören. 

Följande allmänna regler och villkor ska tillämpas på alla avtal som ingås med Foodiebag på portalen. 

2. Personuppgifter

LLBA lagrar all information som anges vid en beställning. Genom att nyttja tjänsten, accepterar du nedan Villkor ("Terms of Service" eller "Terms and Conditions") samt att dina uppgifter sparas för att på annat sätt fullgöra tjänsten. Denna information behövs för att kunna erbjuda en säker och bra tjänst. LLBA följer Personuppgiftslagen (PuL). Genom att skicka en beställning eller registrera ett konto på tjänsten fooidiebag godkänner du enligt PuL att information och uppgifter får lagras, sparas, bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för den part (exempelvis restauranger) som behöver informationen för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. När du beställer från Foodiebag accepterar du att vi automatiskt skapar ett användarkonto till dig. Foodiebag kan komma att använda informationen i syfte att sammanställa statistik, i syfte att förbättra vår tjänst. Foodiebag har rätt att använda din information som skapas vid en beställning för marknadsföring, såsom nyhetsbrev eller liknande aktiviteter. Konsumenten har rätt att vid vilket tillfälle som helst återkalla nyttjanderätten av uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta Foodiebag. Inga personuppgifter lagras längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda Konsumenten en bra tjänst. Du kan själv radera ditt konto eller kontakta oss så raderar vi ditt konto åt dig. 

 

3. Definitioner

Leverantör - Ansluten restaurang till LLBA FOOD AB:s tjänst.

Konsument - Fysisk eller juridisk person som köper en produkt via LLBA FOOD AB:s tjänst som levereras av LLBA FOOD AB:s Kunder.

Tjänst - LLBA FOOD AB:s utvecklade Tjänst foodiebag som anslutna Kunder, liksom Konsumenter använder.

Materelaterad produkt – Produkter
som Kunder anslutna till Foodiebag vid var tid kan tillhandahålla Konsumenter via foodiebag. 

 

4. Beställning

4.1 All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. LLBA ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

4.2 Alla tjänster som erbjuds och tillhandahålls av Foodiebag representerar en icke bindande förfrågan för tjänster som görs av konsumenten. a) För att beställa en eller flera tjänster från Foodiebag måste produkterna väljas samt läggas till i ”Varukorgen”. Därefter fortsätter konsumenten beställningsprocessen och följer de steg som beskrivs samt fyller i de nödvändiga uppgifter som efterfrågas. Efter att konsumenten har klickat på “utcheckning”, skickas han eller hon vidare till betalningsprocessen och anger de uppgifter som betalningsleverantören Foodiebag samarbetar med kräver. Det är i konsumentens eget intresse att tillhandahålla korrekt och komplett information.

 

Beställningsprocessen anses slutförd efter att konsumenten har klickat på ”Slutför Köp”.

Det här steget representerar konsumentens samtycke till att ingå avtalet.

 

a) Foodiebag accepterar beställningen genom att bekräfta mottagandet via e-post där ett kvitto skickas till konsumentens e-mail.

 

b) Foodiebag sparar avtalet och vidarebefordrar beställningsuppgifterna och de avtalsförhållanden till konsumenten via e-post. Foodiebag möjliggör för konsumenten att granska och spara avtalet i reproducerbar form om och när avtalet exekveras. Via Foodiebags hemsida kan konsumenterna få tillgång till de allmänna reglerna och villkoren.

 

c) Konsumenten får en översiktssida innan beställningen av en giltig order görs, och för att förhindra möjliga fel. Konsumenten kan granska alla beställningsuppgifter och göra eventuella ändringar i uppgiftsfälten genom att använda “tillbaka”-knappen i webbläsaren.

 

d) Avtalspråket är svenska.

 

4.3 Leverantören är ansvarig för att uppgifterna på menysidorna är korrekta, om inte Foodiebag skulle vara ansvariga på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt. 

 

5. Priser, betalning & leveransförhållanden

5.1 Priserna som listas vid tiden för beställningen är de som gäller.

5.2 Foodiebag accepterar alla betalningsmetoder som listas på internetsidan. Foodiebag använder sig av för närvarande Klarna som en extern betalningsleverantör. Betalningen ska göras till Foodiebag, via Klarna, genom den valda betalningsmetoden.

5.3 Produkterna hämtas upp av konsumenten alternativt levereras efter det tidsintervall som konsumenten efterfrågat. Foodiebag förbehåller sig dock rätten att inte krävas på någon ersättning upp till 1 timma efter utsatt leveransintervall.

5.4 Din betalning mottages av LLBA FOOD AB som är bolaget bakom tjänsten till Foodiebag. 

 

6. Marknadsföring

LLBA har rätt att använda Leverantörens (dvs. Restaurangens) varumärke och bilder uppladdade på Foodiebag i marknadsföringssyfte. Vidare har LLBA rätt att initiera olika marknadsföringsåtgärder såsom utgivande av rabatter till konsumenter utan att i förväg inhämta Leverantörens medgivande. Leverantören har dock alltid rätt att erhålla mellanskillnaden mellan det rabatterade priset och originalpriset vid en sådan kampanj initierad av LLBA. 

 

7. Kuponger & koder

Kuponger från annonser, kampanjer och rabattkoder är ej giltiga tillsammans med andra Foodiebag-kampanjer eller rabattkampanjer för Foodiebag tjänster.

Villkoren finns nämnda på respektive kampanjkupong alternativt nämnda i något av Foodiebags marknadskanaler. Kuponger omfattas av myndighetsregler. Kuponger och värdekuponger kan inte växlas in mot kontanter. 

 

8. Ansvar

LLBA ansvarar för tjänstens tillgänglighet. Ansvaret avseende tillgänglighet omfattar inte drift- eller andra störningar som är hänförliga till Kundens eller Konsumentens internetuppkoppling eller som beror på fel hos LLBA:s driftsleverantör eller på uppehåll på grund av underhåll av hemsidan eller applikationen. Inte heller omfattar ansvaret den händelse då Konsument beställt av Kund och beställningen är behäftad med fel från Kundens sida. I fråga om reklamation ska Konsumenten alltid vända sig direkt till Kund och hålla LLBA helt skadelös.

LLBA friskriver sig från allt ansvar för fel i leveransen av beställningen eller skadebringande egenskaper i matrelaterade produkter. LLBA ansvarar inte för matrelaterade produkters kvalitet och egenskaper. Vid skada skall Konsumenten kontakta Kunden, vilket Kunden ansvarar för. I den händelse att Konsumenten ställer krav på eller väcker talan mot LLBA med anledning av matrelaterade produkter eller på annat sätt rörande Kundens verksamhet, förbinder sig Kunden att hålla LLBA helt skadeslös.

Omständigheter utanför LLBA:s kontroll som medför att LLAB inte kan eller endast till väsentligt förändrad kostnad kan fullgöra sina åtaganden, som t.ex., men ej begränsad till, blockad, strejk, krig, myndighets beslut och liknande, skall utgöra befrielsegrund med avseende på LLBA:s åtaganden. LLBA skall inte i något fall vara skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning utöver nedsättning eller bortfall av den ersättning LLBA erhållit i enlighet med villkoren i Partneravtalet. 

 

9. Särskilt ansvar för Leverantör (Partnerrestaurang) till LLBA

En Leverantör (Partnerrestaurang) som slutit avtal med LLBA och således ansluten till Foodiebag måste alltid ange den information samt uppfylla de krav som uppställs i EU Förordningen 1169/2011 ("FIC 2014"). Kunden (Partnerrestaurangen) ansvarar helt och hållet för den information som denne förser till såväl Konsumenterna som till LLBA. All avvikelse från FIC 2014 som kan innebära påföljder av olika slag svarar Kunden (Partnerrestaurangen) för själv.

 

10. Rättigheter & skyldigheter gällande inlämnande av produkter som erbjuds

 

10.1 Foodiebag-portalen är exklusivt reserverad för företag registrerade för F-skatt.

 

10.2 Leverantören är skyldig att tillhandahålla alla uppgifter, såsom företagsnamn, adress, momsregistreringsnummer (om tillämpligt) komplett och korrekt. Foodiebag ska inte hållas ansvariga för leverantörsuppgifter.

 

10.3 Leverantören är ansvarig för de mat- och dryckesprodukter som denne listar. Om leverantören inte kan tillhandahålla de tjänster som begärs eller tillhandahålla de utlovade tjänsterna och som konsumenten är skyldig att betala ersättning för, är leverantören ansvarig för att ersätta konsumenten för förlusten.

 

10.4 Leverantören måste ha tillgång till adekvata kommunikationsverktyg där denna kan vara nåbar minst 1 timme per dag (e-post, telefon, mobiltelefon). Denne måste svara på kundförfrågningar inom 24 timmar.

 

10.5 Leverantören är förbjuden att bryta mot tredje parts varumärken och copyright inom ramen för produkturvalet. Om leverantören använder sitt eget varumärkes- eller copyrightskyddade material (text, foton, videor, loggor, märkesnamn etc) godkänner denne även att Foodiebag använder, hanterar och distribuerar ovannämnda på Foodiebags plattform för reklam, marknadsföring och/eller dokumentation av dennes tjänster på internet eller i tryckt media, utan att Foodiebag förvärvar rättigheterna. Om leverantören är licensinnehavare måste denne tillse att licensen inkluderar Foodiebag för implementering av ovannämnda. Om leverantören har brutit mot lagen är denna skyldig att till Foodiebag stå för alla kostnader som uppstått (t.ex. åtal), skador och underliggande skador (t.ex. kontraktsskador), om inte Foodiebag är ansvarig i enlighet med punkt 12 i dessa allmänna regler och villkor.

 

10.6 Om en produkt ej finns tillgänglig måste leverantören informera konsumenten och Foodiebag om detta skriftligt och omedelbart (t.ex. e-post) och uppge orsakerna.

 

10.7 Foodiebag är berättigade till att marknadsföra produkter via andra tekniska distributionskanaler eller mjukvaruapplikationer, såsom appar och samarbete med andra partners inom kommersiella verksamheter online/offline. Foodiebag har rätten att vidarebefordra och använda leverantörsuppgifter för ovan nämnda syften.

10.8 Foodiebag är inte skyldiga att tillhandahålla en produkt som föreslås av leverantören. 

 

11. Kungörelser, tjänsteavbrott & fullmakter

11.1 Leverantören kan inte skicka en begäran om betalning till konsumenten på eget bevåg.

11.2 För tjänster tillhandahållna av Foodiebag på konsumentens vägnar, ska Foodiebag ta ut en avgift i enlighet med Foodiebags aktuella giltiga prislista. Foodiebag debiterar leverantörerna utifrån följande villkor och en separat överenskommelse ingås mellan leverantören och Foodiebag.

11.3 Om produktionen och/eller tillhandahållandet av tjänster som beställts inte fullföljs av anledningar som leverantören ansvarar för (t.ex. överbelastning, oannonserade helgdagar, eller brist på tillgänglig tjänst) och leverantören är skyldig konsumenten för skadeersättning, anses det fortfarande som att mäklar- och leveranstjänsten tillhandahållits av Foodiebag. Foodiebag är dock skyldiga att betala skadeersättning om leverantörens ersättningsskyldighet gentemot konsumenten accepterats av Foodiebag eller avgjorts rättsligt.

11.4 Innan avtal ingås ska leverantören utfästa en fullmakt till Foodiebag för att kunna ta emot betalningar och för att Foodiebag kan ta emot depositionen för produkterna som beställts av respektive konsument direkt på leverantörens vägnar och fakturera konsumenten på leverantörens vägnar. Därför ska konsumenten fullgöra betalningar till leverantören via Foodiebag.

11.5 Om tjänsterna beställs på någon av Foodiebags portaler ska leverantören dessutom utfästa fullmakter till Foodiebag och dess underleverantörer, vilka berättigar Foodiebag och underleverantörer att ingå avtal för produkterna som beställts på leverantörens vägnar med respektive konsument enligt överenskommelse på leveransplatsen. 

 

12. Ångerrätt

Vid beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF): “Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.” 

 

13. Missbruk

Om Kund eller Konsument missbrukar Tjänsten eller på annat sätt handlar oredligt vid bruk av Tjänsten, har LLBA rätt att dels häva Partneravtalet, i fråga om Kund, dels kräva ersättning för uppkommen skada orsakad av Kund eller Konsument.

Foodiebag lagrar konsumentens IP-adress och annan värdefull information om Konsumentens internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på LLBA. 

14. Hantering av reklamationer

 

Foodiebag hanterar reklamationer i enlighet med Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommendationer. I händelse av att konsumenten vill göra en reklamation hänvisas till följande kontaktuppgifter:

 

LLBA FOOD AB

Saltmätargatan 19A

113 59 Stockholm

E-post: info@foodiebag.se

 

15. Tillämplig rätt och domstol

13.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

13.2 Vid tvist rörande dessa villkor kan konsumenten vända sig till allmän domstol.

 

LLBA FOOD AB med registreringsnummer 556961-6732 med säte i Stockholm, Sverige.

 

16. Villkorsändringar

LLBA har rätt att ändra dessa villkor avseende foodiebag utan att i förväg inhämta ditt godkännande. En ändring eller uppdatering av dessa villkor kan alltid återfinnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja foodiebag efter att ändringen trätt i kraft, godkänner du ändringen.